Trafik Cezası İtiraz

Trafik Cezası İtirazı için Avukat Gerekli midir?

Trafik Ceza Tutanağın da trafik kurallarını ihlal ettiği iddia edilen sürücünün imzasının bulunmaması hususu Trafik cezası itiraz anlamında cezanın iptalini gerektirmektedir. İlgili ceza tutanağında Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2a ve 47/1a   maddesinin ihlal edilmiş ise aracı kullanan sürücünün bu durumu tevsik eden imzası bulunmalıdır. Sürücünün yokluğunda yapılan tespitin, hangi donelere ve delillere dayandığı  açıkça belirtilmelidir.Ceza Hukuku’nun temel ilkeleri ihlal edilerek savunma alınmadan tesis edilen ve hangi fiili olguya dayandığı belli olmayan bir trafik cezası iptal edilmelidir. Ayrıca, İdare Hukuku’nun amacının öncelikle bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması olduğu hususu da dikkate alındığında, sürücünün imzasının bulunmadığı tutanak nedeniyle cezai sorumluluğa gidilemeyeceği kanaatindeyiz.

Sürücünün imzasını taşımayan tutanakların iptali yönünde, çok sayıda mahkeme kararları  mevcuttur. Karayolları Trafik Kanunu’nun 121. maddesi  ile para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usullerle kullanılacak makbuzun, suç ve ceza tutanağının şekli ve kullanma esaslarının çıkarılacak yönetmelik ile gösterileceği hükmü düzenlenmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda çıkarılan, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve  Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkındaki Yönetmelik uyarınca alındı, suç ve ceza tutanakları düzenleyenler;

– Alındı ve tutanaklara bağlı olduğu birimin adı bulunan kaşe damgayı basmak, bastırmak,

– Tutanaklar, tebliğ yerine geçmek üzere hakkında işlem yapılana imza ettirmek ve bir nüshasını vermek,

– İmzadan kaçınanlar için “ imza etmedi “

Tescil plakasına göre işlem için “116. madde” yazarak kayıt koymak ile yükümlüdürler.

Bu nedenle yönetmelikte, düzenlenen şekil şartlarına aykırı olarak düzenlenen tutanağın iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

Ceza tutanağının üzerinde Düzenleyen Görevlilerin başlığı altındaki bölümde en az iki memurca tutanakların tanzim ve imza edilmesi gerekmektedir;

Bu durumTrafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgele Hakkında Yönetmeliğinin 7. maddesinin b bendinde açıkça dile getirilmiştir.

“b) Suç ve ceza tutanağının düzenlenmesinde uygulanacak esas ve usuller:

(Değişik – R.G.: 7.5.1995 – 22280) Suç ve ceza tutanaklarının her nüshası arasına mutlaka karbon kağıdı konularak görevlilerce her nüshasına okunaklı olarak geçecek şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak tutanak düzenleyenler ve trafik suçlusu tarafından imzalanır.

Mahkemelik suçlarda suça el koyanlar birden fazla ise, suç tutanağı en az iki görevli tarafından imzalanır.

Görüldüğü gibi ilk paragrafta “düzenleyenler” ifadesinin kullanılmasıyla; tutanağın birden fazla en az iki memurca düzenlenip imzalanması gerektiği esaslı bir şekil şartı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu sebeple itiraza konu ceza tutanakların eksik imzalı olması nedeni ile usul ve yasalara uygun tutulmayan bu tutanakların yok hükmünde sayılarak, cezaların iptaline karar verilmesi gerekir.

Söz konusu cezalar, 7 iş günü içinde tebliğe çıkartılması gerekmektedir;

TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacak İşlemler

Madde 10 – (Değişik madde: 22/04/2003 – 25087 s. R.G/Yön)

Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir.Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır.

Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

b) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçlar, tutanağın düzenlendiği yerin dışında başka bir tescil kuruluşuna kayıtlı olup bilgisayar sorgulamasında adresi tespit edilemiyorsa adres tespiti için tutanağın iki nüshası ilgili tescil kuruluşuna yedi iş günü içerisinde gönderilir.

Tescil kaydına göre araç sahibi veya işleteninin adresleri arşiv kayıtlarından tespit edilir ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanarak tebligat yapılır, tutanağın bir sureti de takip ve tahsili için ilgili mal sandığına gönderilir.

Yukarıda metnini verdiğimiz yönetmelik gereği söz konusu cezalar 7 iş günü içinde tebliğe çıkartılmalıdır.

Trafik İdari para cezalarının gerekçesi belirtilmelidir.Ceza konusu olayın ne olduğu, nerde olduğu ve ne zaman olduğu açıkça yazılmalıdır.

Sebebi net olarak belirtilmemiş ve açıklanmamış yeri ve zamanı belirtilmeyen bir kabahat neticesi trafik idari para cezası düzenlenmesi yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Bu şekilde neye dayanarak düzenlendiği belli olmayan trafik idari para cezasını ödeme yaptırımı ile karşı karşıya bırakılmak yasaya açıkça aykırıdır.

Kabahatler Kanununa göre İdarî yaptırım kararı;

Madde 25- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği,

Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman ile hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi gösterilerek açıklanır hükmünü içermektedir.

ALKOL MUAYENESİNE KARŞI GELME (ALKOLMETREYİ ÜFLEMEME)

 Yakın bir zamanda çıkan Torba Yasa ile birlikte alkol ölçüm cihazını kasıtlı olarak üflemeyen kişilerin ehliyetine 2 yıl süre ile el konulmakta ve bu kişilere takriben 2.000-TL. para cezası kesilmektedir.Trafik ekiplerine ehliyete el koyma konusunda daha geniş yetkiler tanınması ve bu yetkinin çoğu zaman yanlış  uygulanması sürücüler açısından büyük sıkıntılar oluşturmaktadır.Bilindiği üzere araçlar  iş yaşamının vazgeçilmezidir.

İstanbul gibi metropol bir şehirde araçsız bir iş hayatı düşünülemez.Bir düşünün aracı ile bayilerini dolaşan bir yönetici ya da aracı ile yük taşıyan bir şoför…Dolayısıyla ehliyetine 2 yıl süre ile el konulan sürücünün iş yaşamı da altüst olacaktır.Bir de el koyma kararı aşağıdaki yasa hükmüne aykırı verilmiş ise o zaman daha vahim sonuçlar doğacaktır.

2918 S.K. m.48/9: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.”

Karayolları Trafik Yönetmeliği m.97:”…Trafik görevlilerince sürücüler her zaman alkol kontrolüne tabi tutulabilirler…

Trafik görevlilerince sürücülerin alkol oranlarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

…c) Teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüye 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

ç) Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler ile teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle hakkında işlem yapılan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

…f) Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar ölçüm yapılmaz, yapılan işlemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi kapsamında ilgili mahkemelere yapılır…”

Bilindiği üzere alkolmetre cihazıyla yapılan (veya yapılamayan) tespite sürücünün itiraz etmesi ( Kişinin ceza tutanağına imza atmaması da açıkça itiraz iradesini gösterir) bu durumların varlığında kişinin kanındaki alkol miktarının belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kişinin kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuvarına gönderileceği, polis kriminal laboratuvarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için Adli Tıp Merkezlerine ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı tahlil yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik cihazla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla bu aşamalar çiğnenerek Yasa ve yönetmelik hükümlerine apaçık aykırı olarak tesis edilen söz konusu idari işlemin iptali zorunludur.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97.maddesinin (1) numaralı alt bendinde; Alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücülerin, alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından kontrol edileceği belirtilmiş ve (4) numaralı alt bentte de;(1) numaralı alt bendinde belirtilen teknik özelliklere sahip olmayan cihazlarla yapılan ölçümlere vaki itirazlar ile mütecaviz davranışlarda bulunulması veya cihazla ölçüme mukavemet gösterilmesi gibi durumlarda; sürücülerin adli tıp kurumu, adli tabiplik veya Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kuruluşlarına olay anından itibaren en geç iki saat içerisinde sevk edilecekleri, (1) numaralı alt bentte belirtilen teknik özelliklere sahip teknik cihazın özelliklerine eşdeğer özelliklerdeki teknik cihazlarla veya kan aldırmak suretiyle alkol tespitlerinin yaptırılacağı, yapılan tespitin değerlendirilmesinde; tespiti yapan kurum/kuruluş tarafından olay anından tespit yapıldığı ana kadar geçen süre de göz önünde bulundurularak sonucun belirleneceği ve çıkan sonuca göre yasal işlemin tesis edileceği belirtilmiştir.

1-Trafik cezasına itiraz nasıl yapılmalıdır?

2-Trafik para cezasına itiraz dilekçesi örneği verir misiniz?

3-Trafik cezası itiraz avukatı -trafik cezası itiraz avukatları istanbul ücreti nedir?

4-Trafik para cezası avukatı İstanbul’da hangi mahkemede dava açacak?

5-Trafik cezası avukatı bulabilir miyim?

6-İdari para cezasına itiraz edebilir miyim?

7-İdari para cezası avukatı hangi mahkemede dava açacak?

8-trafik cezası iptali mümkün müdür?

9-vergi̇ ve i̇dare hukuk davaları ile trafik cezası iptali davaları aynı ücrete mi tabidir?

10-ödeme emirlerinin iptali mümkün müdür?

11-i̇ptal davalarının ücreti nedir?

12-tam yargı davaları ne kadar sürüyor?

13-ehliyete el koyma hangi durumlarda sözkonusudur?

14-ehliyete el koymaya itiraz edebilir miyim?

15-ehliyete el koyma itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

16-ehliyete el koymada avukat ne yapar?

17-ehliyete el koymada avukatın etkisi?

18-ehliyeti geri almada avukatın etkisi nedir?

19-ehliyeti geri alma davası nerede açılır?

20-Trafik cezası itirazı İstanbul nereye yapılır?

21-Trafik cezası itiraz avukatı tutanağı nasıl inceler?

Ayrıca ehliyetine el konulan şahıs hakkında aynı zamanda Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan dolayı da soruşturma başlatılabilir.Bu durumda ceza hukukun genel hükümlerine göre değerlendirme yapmak gerekir.Daha önceki ceza avukatı başlıklı makalelerimizi okumanızı tavsiye ederiz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN